Some Correlates Of Adjustment Of Israeli Women-Soldiers To Their Military Roles

Rivka W. Bar-Yosef, Eva Eshkol, Hadas Wiseman, Amia Lieblich

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

מטרה: לחקור את תחושת הנוחיות הפסיכולוגית של חיילות ששירתו בארבעה סוגי תפקידים צבאיים שונים בשירות החובה שלהן. לבדוק את ההשפעה של האקלים החברתי ושל האוריינטציה המינית של התפקיד על הסתגלות החיילת. נבדקים: 219 חיילות בשירות סדיר שדורגו לארבע קבוצות עפ"י שני ממדים - סטטוס התפקיד ומסורתיותו: א. סטטוס נמוך מסורתי (פקידות, כתבניות) ב. סטטוס נמוך חדשני (תפקיד הדורש מיומנות טכנית ומכנית) ג. סטטוס גבוה מסורתי (קצינות ח"ן) ד. סטטוס גבוה חדשני (מפקדות על בנים). שיטת מחקר: שאלון דמורליזציה ,סולם ,BEM שאלון הערכה עצמית. מן הממצאים: הממצאים תומכים בהיפוטזת האתגר לפיה ככל שלתפקיד יש יותר כוח ואתגר כך הוא יוביל להסתגלות משופרת יותר. חיילות בעלות תפקידים פיקודיים חדשניים היו בעלות רמת ההסתגלות הגבוהה ביותר. הערכות עצמיות "גבריות" עמדו בקורלציה גבוהה עם הסתגלות. כן נמצאו קשרים משמעותיים בין תפקיד צבאי ואוריינטציה של התפקיד המיני ובין תפקיד צבאי והתמיכה החברתית.
שפה מקוריתאנגלית אמריקאית
עמודים (מ-עד)17-28
מספר עמודים12
כתב עתIsrael Social Science Research
כרך5
מספר גיליון1-2
סטטוס פרסוםפורסם - 1987

פורמט ציטוט ביבליוגרפי