"משפט מתנהל בבית-המשפט ושם בלבד": על עברת הסוב יודיצה בעקבות ע"א 409/13 שידורי קשת בע"מ נ' קופר

דון סוסונוב, דורון מנשה

פרסום מחקרי: פרסום בכתב עתמאמרביקורת עמיתים

תקציר

המאמר בוחן את השימוש בכלל הסוב יודיצה המעוגן בסעיף 71 לחוק בתי המשפט, אשר אוסר על פרסומים בקשר להליך פלילי תלוי ועומד בבית המשפט במטרה להשפיע על מהלך המשפט או על תוצאותיו. באמצעות הדיון בתחקיר "עובדה", שבו התקיים דימוי של הליך משפטי, טוענים המחברים כי אימוץ מבחן הסתברותי של "אפשרות סבירה" ביחס לסעיף 71 בנוסחו היום, הוא מחויב המציאות, למצער במקום שבו מדובר בחשש מפני השפעה אסורה על עדים האמורים להעיד במשפט.
כותר מתורגם של התרומהJustice Takes Place in the Court only - Or Does It? Additional Thoughts on the Sub-judice Crime Following the Kooper Affair
שפה מקוריתעברית
עמודים (מ-עד)9-58
מספר עמודים50
כתב עתשערי משפט
כרךח'
סטטוס פרסוםפורסם - 2015

IHP Publications

 • ihp
 • Criminal law
 • Criminal procedure
 • Freedom of expression
 • Mass media and criminal justice
 • Reasonable care (Law)
 • אמצעי התקשורת ומשפט
 • השפעה בלתי הוגנת (משפט)
 • חופש הביטוי
 • משפט פלילי
 • סבירות (משפט)
 • סדר הדין הפלילי
 • סוב-יודיצה (משפט)

פורמט ציטוט ביבליוגרפי