בין ערך חברתי לנדל"ני: משק המגורים בקרב האזרחים הערבים בישראל

פרסום מחקרי: ספר / דוחספרביקורת עמיתים

Fingerprint

להלן מוצגים תחומי המחקר של הפרסום 'בין ערך חברתי לנדל"ני: משק המגורים בקרב האזרחים הערבים בישראל'. יחד הם יוצרים טביעת אצבע מחקרית ייחודית.

Social Sciences