ליווי רשויות מקומיות בהספקת שירותים חברתיים: מודל לזיהוי רשויות מתאימות

Yaniv Reingewertz, אלכסנדר זבלוצקי

Research output: Book/ReportReport

Abstract

מחקר זה מציע מודל לזיהוי רשויות מקומיות שעבורן ליווי רשותי עשוי להוביל לשיפור בהספקת שירותים חברתיים. המודל מתמקד בשני שירותים מרכזיים המסופקים על ידי רשויות מקומיות: חינוך ורווחה. במסגרת המודל פותחו שלושה מדדים לאפיון הרשות בתחומים האלה: (א) יכולות הרשות בתחום החינוך; (ב) יכולות הרשות בתחום הרווחה; (ג) מצבה הכלכלי-פיננסי של הרשות. כל אחד מן המדדים מכיל כמה פרמטרים כמותיים שבאמצעותם ניתן לאפיין את מצב הרשות בתחומים הללו. מתוך 255 הרשויות בישראל נבנו מדדי יציבות כלכלית ותפקוד מקצועי עבור 217 רשויות בתחום החינוך ועבור 244 רשויות בתחום הרווחה. בניית המדדים איפשרה לחלק את הרשויות הללו לארבע קבוצות לפי היציבות הכלכלית (גבוהה או נמוכה) ורמת התפקוד בתחום השירות (גבוהה או נמוכה). לפי המודל, ליווי רשותי הוא כלי מתאים לשיפור השירות עבור קבוצת הרשויות שהן יציבות כלכלית אך בעלות רמת תפקוד נמוכה בתחום השירות הרלוונטי. כתוצאה מן המדידה נמצאו 41 רשויות המתאימות לליווי בתחום החינוך (16% מסך כול הרשויות בישראל) ו-45 רשויות המתאימות לליווי בתחום הרווחה (18% מסך כול הרשויות בישראל). מממצאי המחקר עולה כי יש קשר חזק בין יציבות כלכלית ובין תפקוד הרשות בכל תחום שירות. כמו כן נצפה קשר חזק בין תפקוד הרשות בתחום החינוך ותפקודה בתחום הרווחה. נוסף על כך, נמצא קשר חזק בין הרמה החברתית-כלכלית של הרשות המקומית ובין רמת היציבות ורמת התפקוד שלה בתחומי חינוך ורווחה.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמאיירס-ג'וינט - מכון ברוקדייל
Number of pages41
StatePublished - 2021

Cite this