איחוד רשויות בישראל: לקחים והצעות לעתיד

Research output: Working paperDiscussion paper

Abstract

נייר מדיניות זה עוסק במידת הכדאיות של איחודי רשויות מקומיות בישראל, ומציג הצעה קונקרטית לאיחוד01רשויות קטנות עם רשויות הסמוכות להן. לפי אומדן המתבסס על תוצאות רפורמת איחודי הרשויות שבוצעה בישראלבשנת 2022 (Reingewertz, 2012), הודות ליתרונותלגודל באספקת שירותים ציבוריים צפויים איחודי הרשויות להניב חיסכון של כ-525מיליוןשקליםבשנה. נייר המדיניות דן גם בחסרונות הנובעים מאיחודי רשויות ומציע דרכים למזעראותם.כמוכן מפורטים במסמךהתנאים המקדימים והקריטריונים לביצוע איחודי רשויות, למשל שרצוי לאחד רשויות קטנות השוכנותסמוך לרשות אחרת הדומה להןבמאפייניה
התרבותיים.בהקשר זהחשוב לשתף את הרשויות המתאחדות בתהליך קבלת ההחלטות, ולאפשר להן בחירה של הרשות השותפה לתהליך האיחוד.
Original languageHebrew
Place of Publicationירושלים
Publisherמרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל
StatePublished - Aug 2013

Cite this