אוצר המילים כמבחין משלבי: עברית לעומת אנגלית

ללי בר-אילן, ברכה ניר-שגיב, מרית שטרנאו

Research output: Chapter in Book/Report/Conference proceedingChapter

Abstract

מטרת המאמר היא לעמוד על נקודות הדמיון והשוני בין עברית לאנגלית מבחינת האופן בו מתפקד אוצר המילים כמבחין משלבי בין סוגות, אפנויות וגילים. לצורך זה נשענות המחברות על מודל הבוחן את התפתחות המשלב הלשוני בגיל בית הספר כגורם מבחין בין משתנים אלה. מודל זה מבחין בין ההקשר התקשורתי שבו מופק השיח לבין אמצעי ההבעה הלשונית שבהם נעשה שימוש בהקשר הנתון, כלומר, המושג "משלב לשוני" נתפס במודל זה כרמת לשון, והיכולת לגוון את הלשון באמצעים שינויים במשלב הלשוני נתפס כיכולת הנשענת על יכולות לשוניות, קוגניטיביות ואורייניות המתפתחות לאורך שנות ההתבגרות. תוצאות המחקר המוצג במאמר מעידות על כך שאוצר המילים הוא כלי יעיל מאוד לאבחנה משלבית, הן בעברית והן באנגלית גם במבט בין-לשוני, כאשר בוחנים מאפיינים טיפולוגיים שונים. המחקר הצביע על דמיון בין ממצאי העברית והאנגלית על פני כל המשתנים ועל אף שיטות הקידוד השונות, ועל מגמה זהה בעברית ובאנגלית: רק בשלב בו ילדים שולטים בשפה כתובה כסגנון שיח ייחודי (בכיתה י"א) ניכרת עליה משמעותית בשימוש בשפה הגבוהה יותר.
Original languageHebrew
Title of host publicationהעברית שפה חיה - [כרך ד] (קובץ)
Publisherחיפה
Pages71-86
Number of pages16
StatePublished - 2006

IHP Publications

  • ihp
  • Children -- Language
  • English language
  • Hebrew language, Modern
  • Register (Linguistics)
  • Vocabulary

Cite this